కోటి…దండాలూ,శతకోటిదండాలూ

bapu.jpg

పర్వతా రోహణ ద్వారా తన జీవితాశయాన్ని
నెరవేర్చుకున్న మూడుపాయల వాలుజడ ఏ పర్వతము మీద
తన కాలు మోపాలో తేల్చుకోలేక
అటూ,ఇటూ చేస్తున్న నృత్యానికి
అడుగున ఉన్నా అడుగడుగునా  ఆనందమే నని
కాలిగజ్జెలు వంతుపాడుతుండగా
హంసలా కలహంసలా
ఘల్లు ఘల్లున నడిచే
ఓ తెలుగు కవితా భామా
కోటిదండాలూ,
శతకోటిదండాలూ……

    • giri chand
    • July 25th, 2007

    nee kavitha chala bagundi. mana telugu talliki neevu kurchina poola danda ki koti dandaalu, satha koti dandalu

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: