తాతయ్య….

శ్రీ వెంకటేశ్వరా!చిత్తంభులోనా,
మాటాడి తప్పవా మన్మధాకారా
సాటి ఎవ్వరునీకు సజ్జనాకారా
సరసి నీగుణములు జాజి పూదోటి
వరుసతొ నీమాట వరహాలమూట
గర్భితో పొట్టెయ్య గర్భ సుకుమారా
అతని పుత్రుండగు అతిగుణొద్ధారా
భళిభళి రాఘవయ్య భాగ్య దేవేంద్రా.

    • Viju
    • August 6th, 2008

    హబ్బ ఎంత కమ్మగుందిరా, ఆ భాష. మధురం!

    పోయినోళ్ళందరూ మంచోళ్ళు .

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: