మా తాతయ్య

ముత్యాల మొలనూలు
మురిపెంబుగా జుట్టు
కాలికిన్ కడియము కట్టు బొట్టు
బొడ్డున నశ్యంపు బుర్ర నిండుగ యుండు
మాడరన్ ఫేషన్లు మట్టు బెట్టు
నడ్డ కట్టుల గాంచి ఆవేశ పడబోవు
క్రాపు తలల జూచి కసరబోవు
ఆచార్య జనమునకు నతి యాదరము జూపు
భక్తి తో దేవుని భజన చేయు
నట్టి బలిజశెట్ల యందు మేల్
ధరణి పువ్వలదొర్వు గ్రామ పుర నివాసి
రాజశ్రీ నూవుశెట్టి రాఘవయ్య నెపుడు
కేలనంజలిడురు బాలలార.

                                        – శ్రీ నూవుశెట్టి వెంకట రమణయ్య
                                        – శ్రీ అళహరి వెంకట శేషయ్య
                                           రచనా కాలం 1960

  • pious
  • March 2nd, 2011

  Well said. It is good to remember those days.

  • pious
  • March 2nd, 2011

  aaaaaaaaaaaaaa

  • Anonymous
  • October 31st, 2011

  felt happy while reading your blog … its a mixture of every feeling …

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: