మా వూరి దేవత కళుగోలమ్మ

కావలి లోన వెలుగు కనకాంబరి
కావలె   వేల్పులమ్మ,
నీ దీవెన చాలు మాకు
ధనధాన్యము లీయకున్నయో దేవీ!
మదీయ క్రుపదల్చగ రాదె కళుగోలమ్మా.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: