కృకీలు

ser1.jpg

“కలల సౌధం కూలిపోతే,
 ఆశ వెళ్ళి ఇటుకరాళ్ళు ఏరుకుంటూ వుంది.” 

Advertisements
  1. కృకీలంటే నాకు తెలీదు గానీ మీరు రాసేవి మాత్రం అద్భుతం గా వుంటున్నాయండి.

  2. అద్భుతం.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: