“కృకీలు”

ca7kw2dg.jpg

కలం దున్నిన పొలంలో, చిన్ని అక్షరాలూ, మహావృక్షాలే.

Advertisements
  1. కొద్దిగా వివరంగా వ్రాయండి

  2. బాగుంది

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: