“కృకీలు”

dar.jpg

భావాలు లోపల ,స్నానాలు చేస్తుంటే,
అక్షరాలు బయట తలుపులు తడుతున్నాయి .

Advertisements
  1. huh? sounds like a mystery or a riddle!

  2. కృకీలు అంటే ఏంటీ? ఈ పదానికి అర్ధమేంటి? హైకూలు, నానీలు విన్నాను..కానీ కృకీలు ఎప్పుడూ వినలేదు..ఏదైతేనిమి అర్ధమైనవి బాగున్నాయనిపించాయి.

    • నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్
    • September 12th, 2007

    ravi gaaru, Thanks amdi.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: