కృకీలు

ప్రేమ లోతు తెలియదు నాకు,
గురుతుగా హృదయాన్నిచ్చాను
మనసు భాష తెలియదు నీకు,
బదులుగా మౌనాన్నిచ్చావు.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: