“కృకీలు”

et-ps011.jpg

నాడు తను ఓ చక్కని శిల్పమే,
కానీ నువ్వు శిల్పివి కాదు పొమ్మంది.
నేడు నేను  శిల్పినే,
కాని తను రాయిని కాదు పొమ్మంది.   

Advertisements
  1. beautiful

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: