సరదాగా…

    • బ్లా.వి.
    • February 25th, 2008

    చాలా బావున్నాయి, మంచి కలక్షన్

  1. సరదగా మాత్రమేకాదు, హాస్యభరితంగా ఉన్నాయి మీ సచిత్ర కార్టూన్లు.

  2. super

  3. బ్లా.వి గారు , వల్లూరి గారు, రాధిక గారు….అందరికీ థ్యాంక్స్. ఈ కార్టూన్స్ అన్నీ సేకరణలే.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: