ఈ చిత్రాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి.

ఈ చిత్రంలో తెల్ల గీతలుగా కనిపించేవి మాత్రమే ఒంటెలు. నల్లటివి వాటి నీడలు మాత్రమే. ఇది 2005 సంవత్సరానికి గాను, అత్యుత్తమ ఛాయా చిత్రాలలో ఒకటి గా ఎన్నికైందట. చిత్రంగా ఉంది కదూ ఈ చిత్రం.

  1. నిజంగానే బహు విచిత్రంగా ఉందండీ!!

    • sekharchalla
    • April 8th, 2009

    its really nice thnk u

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: