కృకీలు

ఆనాడు …
విడిపోయింది మనసులు కాదు మనుషులే.
ఈనాడు …
కలిసుండేది మనసులు కాదు మనుషులే.

 1. bomma super.
  krukee vokay

  • ramk
  • May 22nd, 2008

  super

 2. super photo!

  • Viju
  • August 6th, 2008

  పాపం, వాళ్ళిద్దరి పని పుణుక్స్!

  • Madhu
  • September 6th, 2008

  sir , ela vunnaru sir, chala rojulu ayandi kalisi

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: