పచ్చనాకు సాక్షిగా నామినికో లేఖ…

నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

bapu18.jpg

“కష్టిపడాలకూడుతినాలఅనిమంచిమాటచెబితివికదరానాబట్టాయాడికిపోయినావురానామినోడాదోవనబొయ్యేచీమనికూడామంచీచెడ్డాఅడిగేటోడివిగదరాఅసలునీకుఈడమేమనేటోల్లంఒకరంసావలేకబతకతావుండామనిచీవగుట్టినట్టన్నావుందంటరానాబట్టాఈడవూర్లోకోడిపుంజులుతెగబలిసికొట్టుకుంటావుండాయిరాదొబ్బుకుపోయికోసకతినడానికినీసావాసకోపులుయాడికిబోయినార్రాబీకిదిఇంకాఎండనకావాననకాఎనుములుమేపతానేవుండాదిరాసామీపండిరాలిపోయినచింతకాయలుఎండిమట్టిలోకలిసిపోతావుండాయిమేమేరిస్తాములేగానినువురాసామీఎన్నుమీదగువ్వలుఏడిమీనామినిసుబ్బరమన్నెంనాయడనిఎక్కిరిస్తావుండాయినువ్వురాయేమిరామిట్టూరోడామీఇండల్లోజరిగేఇషయాలనేకతలుగారాయండబ్బాఅనిఅందరినితట్టిలేపితివిగదరాసామీనువ్వురాయవేమిరానామినోడాయాడఎలాంటికష్టింపడతన్నావోగదరాసామీలేకనీపెళ్ళాంజెప్పినట్టుట్రాక్టర్లుకొనేదానికిపెట్టుకున్నావంటరానాబట్టాఅసలుమాకుతెలీకఅడగతావుండామురామేముకుచ్చుంటేకతలేస్తేకతచెప్పినోడివికదాఇప్పుడుకతలుజెప్పేదానికినీకుమనిషులేలేరంటరాసామీ

పచ్చనాకుసాచ్చిగాచెప్తావుండామురాదచ్చినతట్టునారప్పకొడకాఇంకాఇక్కడమేముదుక్కిదున్నేదానికిబూముల్లేకదూకిచావడానికిబావుల్లేకుండానేవుండామురానువ్వుమాకతలుజెప్తావనిఆశగావుండామురామిట్టూరోడా

View original post 45 more words

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: